Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

  • Phạm vi bảo hiểm
  • Đối tượng bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm

Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

- Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau),

- Những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản gây nên bởi hàng hoá do người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm;

- Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng

- Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại người được bảo hiểm;

- Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của VNI.

Đối tượng bảo hiểm

Trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình làm tổn hại cho các tổ chức và/hoặc cá nhân khác.