Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm

Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở, văn phòng làm việc....

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho các tổn thất, thiệt hại bất ngờ, ngẫu nhiên và không lường trước được đối với các tài sản được bảo hiểm tại địa điểm bảo hiểm và trong thời hạn bảo hiểm do bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm.