Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm

Các thiết bị, máy móc tại các doanh nghiệp

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với máy móc do các nguyên nhân không bị loại trừ trong quy tắc bảo hiểm đổ vỡ máy móc:

- Sai sót trong khi đúc,

- Lỗi do thiết kế,

- Sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt,

- Tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, bất cẩn,

- Thiếu nước nồi hơi, nổ cơ học, xé rách do lực ly tâm,

- Đoản mạch,

- Bão

- Và một số rủi ro khác…