Bảo hiểm thân tàu biển

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm

Tất cả thuộc Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài tham gia hoạt động tuyến hàng hải quốc tế

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm tổn thất hay tổn hại của đối tượng bảo hiểm gây ra bởi:

- Hiểm họa của biển, sông hồ hoặc các vùng ảonước có thể hành thủy,

- Cháy, nổ,

- Trộm cướp có bạo lực bởi những người ngoài tàu,

- Vứt hàng xuống biển,

- Cướp biển,

- Va chạm với phương tiện chuyên chở trên bộ, trang thiết bị của cảng,

- Động đất, núi lửa phun hay sét đánh,

- Tai nạn trong khi bốc dỡ hoặc chuyển dịch hàng hoá hay nhiên liệu.

- Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc ẩn tỳ trong máy móc hoặc thân tàu,

- Bất cẩn của Thuyền trưởng, Sĩ quan, Thủy thủ hay Hoa tiêu,

- Bất cẩn của người sửa chữa hay người thuê tàu với điều kiện họ không phải là Người được bảo hiểm theo bảo hiểm này,

- Manh động của Thuyền trưởng, Sĩ quan hay Thủy thủ,

- Va đụng với máy bay, máy bay trực thăng hay các vật tương tự, hoặc các vật rơi từ đó.