Bảo hiểm thiết bị điện tử

  • Phạm vi bảo hiểm
  • Đối tượng bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho những thiệt hại vật do các rủi ro bất ngờ không lường trước được đối với các thiết bị điện tử, thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị y tế…do các nguyên nhân hoả hoạn, sét, đoản mạch và các nguyên nhân khác về điện, lỗi thiết kế sai, chế tạo, lắp đặt, khuyết tật nguyên vật liệu…

Đối tượng bảo hiểm

Các thiết bị điện tử có tên trong danh sách bảo hiểm.