Bảo hiểm TNDS Chủ tàu sông, tàu ven biển và tàu cá

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm

Trách nhiệm dân sự chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không phải là người thuê tàu chuyến) ... phải bồi thường theo luật định.

Phạm vi bảo hiểm

- Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt và các khiếu nại về hậu quả do ô nhiễm dầu gây ra;

- Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá hủy, di chuyển xác tàu, thuyền được bảo hiểm bị đắm;

- Chi phí ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn;

- Chi phí tố tụng, tranh chấp khiếu nại về trách nhiệm dân sự;

- Chi phí thiệt hại về thân thể hoặc các tổn thất vật chất đối với thuyền viên trên tàu;

- Lương và phụ cấp lương hoặc trợ cấp thuyền viên trong khi tàu tổn thất toàn bộ;

- Trách nhiệm khi làm thiệt hại cầu cảng, đê, đập, kè cống, bè mảng, giàn đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động.

- Trách nhiệm khi làm bị thương hoặc thiệt mạng, tài sản của người thứ ba khác.

- Hàng hóa, tài sản chuyên chở trên tàu được bảo hiểm. Loại trừ hành vi ăn cắp hoặc thiếu hụt tự nhiên.

- Trách nhiệm đâm va.

- Trách nhiệm lai dắt