Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm

Công việc sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, ngừng trệ do rủi ro thiệt hại tài sản hay một phần tài sản được bảo hiểm với mục đích kinh doanh.

Phạm vi bảo hiểm

- Bồi thường do mất “lợi nhuận kinh doanh” và “các chi phí cố định” (nếu có) mà Người được bảo hiểm phải tiếp tục chi trả trong khi hoạt động kinh doanh bị đình trệ, cản trở hoặc bị ảnh hưởng do các thiệt hại vật chất bất ngờ được bảo hiểm xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm.

- Số tiền bảo hiểm: Lợi nhuận kinh doanh và chi phí cố định là cơ sở tạo thành số tiền bảo hiểm.

- Ngoài ra Người bảo hiểm sẽ bồi thường thêm cho Người được bảo hiểm các chi phí chi thêm để giảm thiểu tổn thất do hậu quả của việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Ví dụ: Chi phí tạm thuê nhà xưởng hoặc máy móc, chi phí tăng ca, cước phí vận chuyển khẩn cấp,…

- Các chi phí không trực tiếp giảm thiểu tổn thất của việc gián đoạn kinh doanh chỉ được bồi thường nếu có thỏa thuận riêng.