Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển dụng Chuyên viên Môi giới

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 29-06-2023
Tuyển dụng Giám dốc Ban Thư ký Pháp chế và Kiểm soát nội bộ

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 25-06-2023
Tuyển dụng Giám đốc Trung tâm dịch vụ Khách hàng Call Center

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-06-2023
Tuyển dụng Trưởng Phòng Kiểm toán Nội bộ

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-06-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Call center

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 23-06-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bồi thường Bảo hiểm Con người

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 17-06-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Tái Bảo hiểm

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng Chuyên viên nhân sự

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 17-06-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Hàng hải

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng Trưởng Phòng Nghiệp vụ Bảo hiểm Xe cơ giới

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Xe cơ giới

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Con người

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng Lập trình viên NET

Bán thời gian cố định

Hà Nội Theo thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Cạnh tranh 31-12-2023
Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Thỏa thuận 31-12-2023