Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm

Tất cả các tài sản trong văn phòng, trách nhiệm công cộng và các rủi ro lựa chọn khác được nêu trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ theo “Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng” của VNI trong thời hạn bảo hiểm.