Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Bảo hiểm TNDS bắt buộc/ tự nguyên của chủ xe cơ giới

  • Đối tượng và phạm vi bảo hiểm
  • Quyền lợi bảo hiểm
  • Quy tắc áp dụng

Đối tượng và phạm vi bảo hiểm

1. Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

2. Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Quyền lợi bảo hiểm

Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể như sau:

1. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

2. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

Quy tắc áp dụng

Quy tắc Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe cơ giới - Thông tư số 22/2016/TT-BTC