Bảo hiểm tiền

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm

Tiền đúc, giấy bạc, tiền giấy ngân hàng, séc, séc chuyển khoản, hối phiếu, lệnh chuyển tiền, các hoá đơn, chứng từ mà thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm

Tiền trong khi vận chuyển

Bồi thường cho người được bảo hiểm đối với những mất mát, thiệt hại về tiền bao gồm tiền mặt, séc nữ hành, thẻ tín dụng, biên lai thuộc sự trông nom của Người được bảo hiểm hoặc người đại diện được ủy quyền của Người được bảo hiểm do bị cướp trong quá trình vận chuyển bằng xe ô tô trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và được quy định theo các tuyến đường ghi rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và các loại trừ trong quy tắc bảo hiểm.

Tiền cất giữ trong kho

Bồi thường cho những mất mát, thiệt hại hoặc huỷ hoại về tiền gồm tiền mặt, séc nữ hành, thẻ tín dụng, biên lai do bị mất trộm dẫn đến cướp hoặc bị cướp hoặc có chủ định thực hiện một trong những hoạt động nói trên trong phạm vi dinh cơ được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và các loại trừ trong quy tắc bảo hiểm.