Bảo hiểm nồi hơi

  • Phạm vi bảo hiểm
  • Đối tượng bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những tổn thất vật chất xảy ra bất ngờ và không lường trước được gây ra do nổ hay hay sụp đổ  trong quá trình hoạt động bình thường của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào được kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Tổn hại (không phải do cháy) của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào được ghi hợp đồng bảo hiểm và/hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm kèm theo và các tài sản khác của NĐBH;

- Trách nhiệm của NĐBH theo luật định đối với tổn hại cho tài sản không thuộc sở hữu của NĐBH;

- Trách nhiệm của NĐBH theo luật định đối với thương tật (dù chết hay không) cho bất kỳ người nào, nhưng không phải là người làm thuê hay công nhân hay thành viên trong gia đình NĐBH.

Đối tượng bảo hiểm

Các thiết bị nồi hơi, bình áp lực, bình chứa