Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

  • Phạm vi bảo hiểm
  • Đối tượng bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm

Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

- Những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về người (chết, thương tật hoặc ốm đau);

- Những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản;

- Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:

- Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm;

- Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của VNI. 

Đối tượng bảo hiểm

Trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình làm tổn hại cho các tổ chức và/hoặc cá nhân khác.