Bảo hiểm bồi thường người lao động

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm
  • Quy tắc áp dụng

Đối tượng bảo hiểm

Người lao động trong sự thuê mướn của người được bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm

Đơn bảo hiểm này sẽ bồi thường trong trường hợp chết, thương tật vĩnh viễn hoặc thương tật tạm thời của người lao động gây ra do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp dẫn đến và phát sinh trong thời gian thuê mướn lao động của Người được bảo hiểm.

  • Trường hợp Người lao động chết hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn (từ 81% trở lên) thuộc phạm vi bảo hiểm: VNI chi trả 30 tháng lương (hoặc nhiều hơn tùy theo sự lựa chọn của Người được bảo hiểm).
  • Trường hợp bị thương tật bộ phận vĩnh viễn: bồi thường theo Bảng tỷ lệ thương tật đính kèm.
  • Mất thu nhập trong thời gian điều trị: VNI sẽ trả tiền bảo hiểm cho thương tật  trên cơ sở 100% lương tháng gộp và không vượt quá giới hạn về thời gian do Người được bảo hiểm chọn.
  • Chi phí y tế: VNI chi trả chi phí điều trị thực tế và hợp lý nhưng không vượt quá giới hạn về chi phí do Người được bảo hiểm chọn.

Quy tắc áp dụng

Quy tắc Bảo hiểm bồi thường người lao động ban hành kèm theo QĐ số 209/QĐ-BHHK ngày 14/7/2010 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không VNI. (Xem quy tắc tại đây)