Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Bảo hiểm học sinh, sinh viên toàn diện

  • Giới thiệu chung
  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm
  • Quyền lợi bảo hiểm
  • Quy tắc áp dụng

Giới thiệu chung

Con bạn đang chuẩn bị đi học. Đây là bước ngoặt lớn đối với cuộc đời mỗi đứa trẻ và là niềm vui lớn đối với gia đình bạn. Thế nhưng khi một đứa trẻ bước thêm ra một không gian sống khác mà các bạn không thể lúc nào cũng bao bọc được, nỗi lo những vấn đề sẽ xảy ra với con cái luôn thường trực. Cảm giác bất an của các bạn sẽ phần nào được chia sẻ khi sử dụng sản phẩm Bảo hiểm toàn diện học sinh của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

Đối tượng bảo hiểm

Học sinh đang theo học các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, học sinh học nghề.

Phạm vi bảo hiểm

1. Phạm vi bảo hiểm A: Chết do mọi nguyên nhân;

2. Phạm vi bảo hiểm B: Thương tật thân thể do tai nạn;

3. Phạm vi bảo hiểm C: Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật;

4. Phạm vi bảo hiểm D: Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn.

 

Quyền lợi bảo hiểm

1. Phạm vi bảo hiểm A: Chết do mọi nguyên nhân;

1a. Trường hợp có tham gia phạm vi bảo hiểm A, Người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, VNI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong phạm vi bảo hiểm A.

1b. Trường hợp không tham gia phạm vi bảo hiểm A, Người được bảo hiểm chết do tai nạn, VNI trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trong phạm vi bảo hiểm B.

2.  Phạm vi bảo hiểm B:

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn (thương tật vĩnh viễn và thương tật tạm thời) thuộc phạm vi bảo hiểm: VNI trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm B được quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do VNI ban hành.

3. Trường hợp người được bảo hiểm ốm đau, bệnh tật, thai sản (không phải do tai nạn) và phải:

a. (Phạm vi bảo hiểm D) Nằm viện thuộc phạm vi bảo hiểm, VNI trả mỗi ngày 0,5% Số tiền bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm C nhưng không vượt quá 60 ngày / năm bảo hiểm. Trường hợp nằm điều trị tại bệnh viện Đông y, VNI trả mỗi ngày tối đa 0,2% Số tiền bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm C nhưng không vượt quá 150 ngày / năm bảo hiểm. Quy định rằng tổng số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả những ngày nằm viện trong năm trong mọi trường hợp không quá 30% Số tiền bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm C.

b. (Phạm vi bảo hiểm C) Phẫu thuật thuộc phạm vi bảo hiểm, ngoài quyền lợi bảo hiểm được trả theo mục a, VNI trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật  do VNI ban hành

Quy tắc áp dụng

Quy tắc Bảo hiểm toàn diện học sinh ban hành kèm theo quyết định số 184/QĐ-BHHK ngày 23/9/2008 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không VNI.