Bảo hiểm Tai nạn người ngồi trên xe

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm
  • Mức trách nhiệm bảo hiểm
  • Phí bảo hiểm
  • Quy tắc áp dụng

Đối tượng bảo hiểm

Lái xe những người được chở trên xe (gọi chung là Người được bảo hiểm).

Phạm vi bảo hiểm

Người được bảo hiểm bị thiệt hại về thân thể khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

Mức trách nhiệm bảo hiểm

Chủ xe có thể lựa chọn tham gia số tiền bảo hiểm từ 1 triệu đồng/người/vụ đến 10 triệu đồng/người/vụ.

Phí bảo hiểm

Bạn có thể liên hệ nhân viên tư vấn để biết thêm chi tiết (1900969690) hoặc mua bảo hiểm online tại https://ebhhk.com.vn/.

Quy tắc áp dụng

Quy tắc Bảo hiểm kết hợp xe cơ giới - Ban hành kèm theo Quyết định số 187/2019/QĐ-BHHK ngày 27/3/2019  của Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không (VNI).