Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư và kỹ sư

  • Phạm vi bảo hiểm
  • Đối tượng bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho bất kỳ khiếu nại nào của Bên thứ ba phải:

-  Là yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm các chi phí của Người được bảo hiểm với sự chấp thuận của VNI; và

-  Đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Bên A đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn theo sau ngày hồi tố được định nghĩa trong phụ lục bảo hiểm; và

- Xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Người được bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư và/hoặc Kỹ sư tư vấn và/hoặc Nhà thiết kế và/hoặc Tư vấn kỹ thuật và/hoặc Giám sát công trình xây dựng [của công trình được nêu trong Phụ lục bảo hiểm].

Đối tượng bảo hiểm

Trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình làm tổn hại cho các tổ chức và/hoặc cá nhân khác.