Bảo hiểm tai nạn hộ gia đình sử dụng điện

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm
  • Quyền lợi bảo hiểm
  • Quy tắc áp dụng

Đối tượng bảo hiểm

Là những người có địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú tại địa chỉ đăng ký sử dụng điện và thuộc cùng một hộ gia đình. 
Lưu ý: Trường hợp tạm trú chỉ áp dụng đối với vợ/chồng, con cái, ông/bà, cha/mẹ, con cháu có quan hệ huyết thống với chủ hộ.

Phạm vi bảo hiểm

VNI chấp nhận bảo hiểm và chi trả tiền bảo hiểm khi tai nạn xảy ra dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm

  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm, VNI sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong GCNBH.
  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận thuộc phạm vi bảo hiểm, VNI trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.
  • Trường hợp sau khi bị thương tật thân thể thuộc phạm vi bảo hiểm, Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, VNI sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trên GCNBH với số tiền đã trả trước đó.

Quy tắc áp dụng

Quy tắc Bảo hiểm tai nạn hộ gia đình sử dụng điện ban hành kèm theo quyết định số 23/QĐ-BHHK ngày 13/2/2014 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không (VNI). (Xem quy tắc tại đây)