Bảo hiểm lòng trung thành

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm cho những tổn thất về tiền bạc, tài sản…do hành vi không trung thực của nhân viên của Người được bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm

 

Bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất về tiền bạc hay hàng hóa mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu phát sinh từ hành động cố ý hay hành động gian lận hay không trung thực của nhân viên của Người được bảo hiểm liên quan đến chức vụ của họ và các loại trừ trong quy tắc bảo hiểm:

- Trong thời hạn bảo hiểm.

- Trong suốt quá trình làm việc liên tục của nhân viên đó.

- Được phát hiện trong thời hạn bồi thường hoặc trong vòng 12 tháng sau đó hoặc trong vòng 12 tháng sau khi nhân viên đó nghỉ việc, bất cứ thời hạn nào đến trước.