Bảo hiểm TNDS Chủ tàu biển (P&I)

  • Phạm vi bảo hiểm
  • Đối tượng bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm P&I phụ thuộc vào Quy tắc bảo hiểm (Rules) của từng Hội P&I cho từng năm bảo hiểm tương ứng.

Đối tượng bảo hiểm

Tất cả thuộc Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài tham gia hoạt động tuyến hàng hải quốc tế