Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

28-05-2018

                 Kính gửi: Quý Cổ đông

 

HĐQT VNI trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 13h30 ngày 12 tháng 6 năm 2018.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Chi tiết nội, dung, tài liệu như sau:

- Thông báo mời họp;

Công văn công bố Thông tin gửi UBCKNN;

- NQ HĐQT thông qua tài liệu họp;

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền

- Chương trình nghị sự;

- Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên;

- Tờ trình thông qua KQKD, BCTC 2017, KHKD 2018 

-  Báo cáo KQKD 2017, KHKD năm 2018

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

- Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT;

- Báo cáo hoạt động năm 2017 của BKS;

- Báo cáo chi trả thù lao năm 2017; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí HĐQT năm 2018;

- Tờ trình trích lập các qũy, chia cổ tức năm tài chính 2017;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;

- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ VNI; 

- Tờ trình ban hành Quy chế quản trị; 

- Dự thảo Điều lệ VNI năm 2018 sau khi sửa đổi;

- Dự thảo Quy chế Quản trị;

- Tờ trình phê chuẩn từ nhiệm của 01 TV HĐQT và bổ nhiệm bổ sung thay thế 01 TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018;

- Thông báo đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;

- Quy chế Bầu cử;

- Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

- Dự thảo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.