Hết tháng 8/2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt gần 36.000 tỷ đồng

01-10-2020

(ĐTCK) Số liệu của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 8/2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 35.979 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 6%, bồi thường 12.478 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 34.68% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

 

Bảo hiểm xe cơ giới vẫn là nguồn thu số một của khối này với doanh thu đạt 11.137 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng trưởng 6%, bồi thường 5.172 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 46%.

 

Trong đó, doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 3.041 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8 %, tăng trưởng 21%, tỷ lệ bồi thường 17%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 8.095 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 23%, bồi thường 4.659 tỷ đồng.

 

Bảo hiểm sức khỏe đứng thứ hai với doanh thu đạt 10.693 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30%, tăng trưởng 4%, bồi thường 3.381 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 32% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

 

Tiếp đến là bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 4.896 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14%, tăng trưởng 9%, bồi thường 1.194 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

 

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 4.426 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12%, tăng trưởng 16%, bồi thường 1.128 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 25% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 3.364 tỷ đồng, tăng trưởng 23%, chiếm tỷ trọng 9%, bồi thường 603 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.062 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3%, bồi thường 524 tỷ đồng.

 

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.489 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4%, giảm 12%, bồi thường 354 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

 

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.391 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4%, tăng trưởng 6%, bồi thường 604 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 43% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

 

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 724 tỷ đồng, giảm 2%; bảo hiểm hàng không 432 tỷ đồng, tăng 16%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 579 tỷ đồng, tăng trưởng 48%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 161 tỷ đồng, tăng trưởng 20%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 25 tỷ đồng, giảm 29%; bảo hiểm bảo lãnh 21 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với cùng kỳ.

 

Tác giả N.Lan