Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

29-04-2014

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

 

Chi tiết các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ:

 

1. Thông báo mời họp

2. Giẩy ủy quyền

3. Giấy xác nhận tham dự

A01-Chương trình ĐHĐCĐ

A02-Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

A03-TTr thông qua Báo cáo KQKD 2013 và KHKD 2014

A04-Báo cáo KQKD 2013 và KHKD 2014

A05-Báo cáo tài chính đã kiểm toán

A06-Báo cáo hoạt động của HĐQT

A07-Báo cáo hoạt động của BKS 

A08-TTr phân phối lợi nhuận

A09-TTr phương án chi trả thù lao

A10-TTr lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2014

A11-TTr miễn nhiệm TV HĐQT, BKS

4. CV rút nhân sự HĐQT, BKS của TKV

5. CV rút nhân sự HĐQT, BKS của Lilama

6. Biên bản Đại hội đồng cổ đông 

7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông