Chi trả quyền lợi bảo hiểm 8 tháng năm 2020 ước đạt 29.968 tỷ đồng

24-09-2020

(ĐTCK) Bộ Tài chính cho biết, 8 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường vẫn tăng trưởng 2 con số, ước đạt 114.091 tỷ đồng (tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2019).

 

Chi trả quyền lợi bảo hiểm 8 tháng ước đạt 29.968 tỷ đồng (tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2019); tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 110.662 tỷ đồng (tăng18,3% so với cùng kỳ năm 2019).

 

Ngoài ra, 8 tháng năm 2020, tổng giá trị tài sản trong lĩnh vực này ước đạt 525.374 tỷ đồng (tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2019); đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 422.673 tỷđồng (tăng15,2% so với cùng kỳ năm 2019); tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 338.432 tỷ đồng (tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2019).

 

Trong tháng 9 năm 2020, Bộ tài chính sẽ sẽ tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

 

Bên cạnh đó, tổng hợp ý kiến Bộ Tư pháp để trình Chính phủ về việc đánh giá hoạt động thí điểm bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp phụ nữ và phương án cho giai đoạn tiếp theo.

 

Tác giả N.Lan