Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

16-09-2016

Trên cơ sở kinh nghiệm và lợi thế của mỗi bên với mục đích cung cấp được dịch vụ bảo hiểm tốt nhất cho khách hàng, ngày 30/08/ 2016, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (BHBV) và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

 

Theo bản thoả thuận, BHVN và VNI là đối tác chiến lược của nhau, cùng thống nhất nhiều điều khoản quan trọng, với một số nội dung chính như:

- Tăng cường hợp tác khai thác bảo hiểm, ưu tiên nhận, nhượng tái các dịch vụ bảo hiểm giữa các bên;

- Hỗ trợ nhau trong công tác giám định tổn thất và giải quyết khiếu nại, trên cơ sở lợi thế mạng lưới hoạt động kinh doanh sẵn có của mỗi bên;

- Ưu tiên chia sẻ các thông tin nhằm đánh giá sát tình hình thực tế của thị trường để hoạch định chính sách kinh doanh, khai thác bảo hiểm phù hợp trong từng giai đoạn;

- Hỗ trợ đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh;

- Phối hợp/hỗ trợ nhau trong công tác nghiên cứu, điều chỉnh hoặc phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

 

Việc hợp tác toàn diện giữa Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng Công ty cổ phân Bảo hiểm Hàng không được kỳ vọng sẽ tận dụng một cách triệt để những thế mạnh của các bên nhằm gia tăng nguồn lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, mạng lưới hoạt động hướng tới phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển của mỗi bên nói riêng và ngành bảo hiểm nói chung.