THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG NĂM 2024

08-03-2024

Kính gửi: Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 08/3/2024 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng thường niên của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không năm 2024.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng!