THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG NĂM 2023

05-05-2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng thường niên của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không năm 2023.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng!