THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG NĂM 2022

19-04-2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng thường niên của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không năm 2022.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng!