Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng thường niên của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không năm 2021

26-04-2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐQT ngày 26/04/2021 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng thường niên của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không năm 2021.

Chi tiết Nghị Quyết.

Trân trọng!