Thông qua việc bổ sung chương trình vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022

12-05-2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT ngày 12/05/2022 thông qua việc bổ sung chương trình vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng!