THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

26-04-2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 25/4/2024, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. Hội đồng quản trị thông qua kết quả bầu ông Lê Tuấn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và bà Lê Thị Hà Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT. Ban kiểm soát thông qua kết quả bầu bà Cao Thu Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Chi tiết thông báo

Trân trong kính báo./.