Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Thông báo về việc thay đổi cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

03-01-2014

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông: Ngày 03/01/2014, VNI nhận được Công văn công bố thông tin là cổ đông lớn VNI của 2 cổ đông dưới đây:

    + Ông Phạm Ngọc Lâm: sở hữu 4.500.000 cổ phiếu VNI, chiếm 9% vốn Điều lệ VNI; và

    + Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nội: sở hữu 4.500.000 cố phiếu VNI, chiếm 9% vốn Điều lệ VNI.

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 31/12/2013.

Xin trân trọng thông báo./

Tải về tại đây.