Thông báo về việc thay đổi cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

03-01-2014

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông: Ngày 03/01/2014, VNI nhận được Công văn công bố thông tin là cổ đông lớn VNI của 2 cổ đông dưới đây:

    + Ông Phạm Ngọc Lâm: sở hữu 4.500.000 cổ phiếu VNI, chiếm 9% vốn Điều lệ VNI; và

    + Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nội: sở hữu 4.500.000 cố phiếu VNI, chiếm 9% vốn Điều lệ VNI.

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 31/12/2013.

Xin trân trọng thông báo./

Tải về tại đây.