Thông báo về việc Công ty CP Bảo hiểm Hàng không trở thành công ty đại chúng quy mô lớn

22-07-2014

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) xin thông báo tới Quý Cổ đông!

Ngày 17/07/2014, VNI nhận được công văn của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) – đơn vị quản lý cổ đông của VNI về việc tại ngày 17/07/2014, số lượng cổ đông của VNI là 1.128 cổ đông

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 2 – Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012, công ty đại chúng lớn là công ty đại chúng có vốn điều lệ thực góp từ 120 tỷ đồng trở lên được xác định tại Báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán hoặc theo kết quả phát hành gần nhất và có số lượng cổ đông không thấp hơn 300 cổ đông tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại TTLKCK vào ngày 31 tháng 12 hàng năm theo danh sách của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố. Tại ngày 17/07/2014:

  • Vốn điều lệ thực góp của VNI        : 500 tỷ đồng;
  • Số lượng cổ đông của VNI             : 1.128 cổ đông.

Theo đó, VNI có đủ điều kiện là công ty đại chúng lớn kể từ ngày 17/07/2014.  

Xin trân trọng thông báo./