Thông báo thay đổi Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

25-11-2015

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 05/2015/BB-BKS của Ban kiểm soát VNI ngày 24/11/2015.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thông báo Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thái Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát VNI nhiệm kỳ 2013 -2018.

 Đính kèm Biên bản cuộc họp số 05/2015/BB-BKS