THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

30-06-2023

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 30/6/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội đồng quản trị thông qua kết quả bầu bà Lê Thị Hà Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thành Quang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 30/6/2023. Ban Kiểm soát thông qua kết bầu bà Nguyễn Thị Thu Huyền giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 30/6/2023

Chi tiết thông báo.

Trân trọng kính báo./.