Thông báo thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018

15-08-2013

-         Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) ngày 24/11/2015;

-         Căn cứ Biên bản cuộc họp số 04/2015/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị VNI ngày 24/11/2015.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thông báo thay HĐQT Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thống nhất bầu Bà Lê Thị Hà Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VNI nhiệm kỳ 2013 -2018.

 

Đính kèm Biên bản cuộc họp số 04/2015/BB-HĐQT