THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (MCK: AIC)

22-03-2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Thông báo số 873/TB-SGDHN ngày 19/03/2021 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (MCK: AIC).

Chi tiết Quyết định.

Trân trọng!