THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

20-05-2021

HĐQT VNI trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 10 tháng 06 năm 2021

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Chi tiết tài liệu họp:

- Thông báo mời họp;

- Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

- Chương trình nghị sự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;

- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

- Tờ trình thông qua KQKD năm 2020, KHKD năm 2021, BCTC năm 2020;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

- Báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020, Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động HĐQT năm 2021;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;

- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung/ban hành mới Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Tổng Công ty:

+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ VNI: Phụ lục các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNIDự thảo Điều lệ;

+ Quy chế hoạt động của HĐQT;

+ Quy chế nội bộ về quản trị;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

- Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điên tử

+Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Phiếu biểu quyết các vấn đề.

Trân trọng