THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

09-06-2020

HĐQT VNI trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 13h30 ngày 25 tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Chi tiết tài liệu họp:

- Thông báo mời họp;

- Công văn CBTT gửi UBCKNN;

- Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

- Chương trình nghị sự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020;

- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

- Tờ trình thông qua KQKD năm 2019, KHKD năm 2020, BCTC năm 2019;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; 

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

- Báo cáo hoạt động năm 2019 của BKS;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động HĐQT năm 2020;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;

- Tờ trình vv Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng;

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng;

- Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT;

- Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT;

- Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023;

- Quy chế bầu cử bổ sung 01 TV HĐQT;

- Nghị quyết HQĐT bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ;

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Trân trọng