Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

15-05-2019

                Kính gửi: Quý Cổ đông

 

HĐQT VNI trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 13h30 ngày 30 tháng 5 năm 2019

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Chi tiết tài liệu họp:

- Thông báo mời họp;

- Công văn Công bố Thông tin gửi UBCKNN;

- NQ triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền;

- Chương trình nghị sự

- Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

- Tờ trình thông qua KQKD, BCTC năm 2018; KHKD năm 2019;

- Báo cáo KQKD năm 2018, KHKD năm 20019;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

- Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT;

- Báo cáo hoạt động năm 2018 của BKS;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Báo cáo chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2018; phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động HĐQT năm 2019;

- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán;

- NQ HĐQT về bổ sung chương trình họp

- Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 TV BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023;

- Quy chế bầu cử bổ sung TV BKS;

- Tờ trình miễn nhiệm TV BKS;

- Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 TV BKS;

- Dự thảo NQ ĐHDCĐ thường niên năm 2019.

Trân trọng kính báo./.