Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

05-06-2017

                Kính gửi: Quý Cổ đông

 

HĐQT VNI trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 13h30 ngày 20 tháng 6 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Chi tiết nội, dung, tài liệu như sau:

- Công văn công bố Thông tin gửi UBCKNN

- NQ HDQT thông qua tài liệu họp;

- Thông báo mời họp;

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền

- Chương trình nghị sự;

- Quy chế Đại hội;

- Tờ trình thông qua KQKD, BCTC 2016, KHKD 2017;

- Báo cáo KQKD 2016, KHKD năm 2017

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

- Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT;

- Báo cáo hoạt động năm 2016 của BKS;

- Báo cáo chi trả thù lao năm 2016; Phương án chỉ trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí HĐQT năm 2017;

- Tờ trình trích lập các quỹ, chia cổ tức năm tài chính 2016;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;

- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ VNI;

- Dự thảo Điều lệ năm2017; sau khi sửa đổi

- Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát  hành tăng vốn;

- Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Văn Hòa;

- Đơn xin từ nhiệm TV BKS của ông Nguyễn MạnhHùng;

- Tờ trình miễn nhiệm 01 TV HĐQT, 01 TV BKS;

- Thông báo đề cử, ứng cử 01 TV HĐQT, 01 TV BKS;

- Quy chế Bầu cử;

- Dự thảo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Tờ trình bầu bổ sung 1 TV HĐQT, 1 TV BKS.

- Toàn văn Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

- Điều lệ VNI năm 2017

- Thông tin bầu bổ sung 1 TV HĐQT, 1 TV BKS.

Trân trọng kính mời./.