Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

28-04-2016

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

HĐQT trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016 như sau:

- Thời gian: 13h30, thứ năm, ngày 12/5/2016.

- Địa điểm: hội trường tầng 4, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Chi tiết tài liệu liên quan đến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

1. Thông báo mời họp.

2. Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền.

3. Chương trình họp

4. Quy chế họp ĐHĐCĐ 

5. Tờ trình về KQKD năm 2015, KHKD năm 2016; báo cáo tài chính 2015.

6. Báo cáo thực hiện KHKD năm 2015, KHKD năm 2016.

7. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

8. Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT

9. Báo cáo hoạt động năm 2015 của BKS

10. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

11. Báo cáo chi trả thù lao năm 2015

12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

14. Tờ trình thay đổi tên Công ty, Chi nhánh trực thuộc

15. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ

16. Tờ trình đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom

17. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

18. Tờ trình bầu bổ sung TV, HĐQT, BKS 

19. Lý lịch ông Nguyễn Ngọc Nghị

20. Lý lịch ông Nguyễn Mạnh Hùng

21. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

22. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

23. Điều lệ VNI 2016