Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

09-11-2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

 

Chi tiết các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ:

 

1. Thông báo mời họp

2. Giẩy ủy quyền

3. Giấy xác nhận tham dự

A01-Chương trình ĐHĐCĐ

A02-Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

A03-TTr thông qua Báo cáo KQKD 2014 và KHKD 2015

A04-Báo cáo của TGĐ về KQKD 2014 và KHKD 2015

A05-Báo cáo tài chính đã kiểm toán

A06-Báo cáo hoạt động của HĐQT

A07-Báo cáo hoạt động của BKS 

A08-TTr phân phối lợi nhuận

A09-TTr phương án chi trả thù lao

A10-TTr lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2015

A11-Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018

A12-Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS 

A13-Tờ trình điều chỉnh số lượng; bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018

A14-Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS

A15-NQ ĐHĐCĐ thường niên 2015

A16-Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2015