Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018

29-10-2014

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Chi tiết các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ bất thường 

1. Thông báo mời họp

2. Giẩy ủy quyền

3. Giấy xác nhận tham dự

4. Quy chế tổ chức Đại hội 

5. Thông báo đề cử, ứng cử

6. Thể lệ bầu cử

7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

8. Biên bản

9. Nghị quyết