THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

15-05-2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 15/5/2020, HĐQT đã có Thông báo số 857/TB- HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; thời gian chốt danh sách ngày 05 tháng 6 năm 2020.

Chi tiết thông báo

Trân trọng kính báo./.