Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

23-04-2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 23/4/2019, HĐQT đã có Thông báo số 763/TB- HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; thời gian chốt danh sách ngày 13 tháng 5 năm 2019.

Chi tiết Thông báo.

Trân trọng kính báo./.