Thông báo chi trả cổ tức năm 2013

27-05-2014

Thông báo số 32/BHHK-HĐQT ngày 26/05/2014 về việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2013.

1.      Tên loại chứng khoán  : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
2.      Loại chứng khoán         : Cổ phiếu phổ thông
3.      Mệnh giá                         : 10.000 đồng/cổ phiếu
4.      Hình thức chi trả cổ tức          : Bằng tiền 
5.      Tỷ lệ chi trả cổ tức       : 4,3% (tương đương 430 đồng/cổ phiếu)
6.      Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 30/05/2014. Công ty tạm dừng nhận hồ sơ chuyển từ 9h00 đến 16h00 ngày 30/05/2014.
7.      Thời gian chi trả cổ tức           : Từ ngày 16/06/2014.

Tải nội dung tại đây.