Thông báo chi trả cổ tức năm 2012

23-07-2013

Thông báo số 51/HĐQT-BHHK ngày 04/07/2013 về việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2012.

 

  1. Tên loại chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
  2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  4. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
  5. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6,8% (tương đương 680 đồng/cổ phiếu)
  6. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 10/07/2013. Công ty tạm dừng nhận hồ sơ chuyển nhượng trong 2 ngày 08/07/2013 và 09/07/2013.
  7. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 15/07/2013.

Tải nội dung tại đây