Thông báo bổ nhiệm lại Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính - Kế toán

02-04-2014

- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI);

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/06/2013;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị VNI (HĐQT) ban hành theo Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐQT ngày 22/11/2012;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT VNI số 07/2014/NQ-HĐQT ngày 31/03/2014, 

Hội đồng quản trị VNI thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính-Kế toán. Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/04/2014. 

Xin trân trọng thông báo./.