Thông báo bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018

25-11-2015

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) ngày 28/06/2013;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 03/2013/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị VNI ngày 28/06/2013.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thông báo thay HĐQT Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thống nhất bầu Ông Trần Thanh Hiền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VNI nhiệm kỳ 2013 -2018.